ผู้ร้องทุกข์ เราไม่ทิ้งกัน ได้รับสิทธิแล้ว กลุ่มนี้ได้เฮ เตรียมรับเงินในรอบสุดท้าย

ผู้ร้องทุกข์ เราไม่ทิ้งกัน ได้รับสิทธิแล้ว กลุ่มนี้ได้เฮ เตรียมรับเงินในรอบสุดท้าย

ได้ข้อสรุปแล้วสำหรับตัวเลขกลุ่มตกหล่น ที่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจาก CO VID ตามมาตรการต่าง ๆ โดยกระทรวงการคลังเตรียมจ่ายให้อีก 9 ล้านคน เป็นการจ่ายล็อตสุดท้าย หลังการประชุมคณะกรรมการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ ซึ่งมีปลัดทุกกระทรวงร่วมด้วย นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานคณะกรรมการ เปิดเผยว่า ที่ประชุมเห็นชอบให้จ่ายเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบรอบสุดท้าย ไม่เกิน 9 ล้านคน โดยจะเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้เงินกู้ ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี เมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ ก็จะสามารถจ่ายเงินได้ในเดือนมิถุนายนนี้

เราไม่ทิ้งกัน

ได้ข้อสรุปแล้วสำหรับตัวเลขกลุ่มตกหล่น ที่ยังไม่ได้รับเงินผู้ได้รับผลกระทบ ตามมาตรการต่าง ๆ โดยกระทรวงการคลังเตรียมจ่ายให้อีก 9 ล้านคน เป็นการจ่ายล็อตสุดท้าย หลังการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือ ผู้ได้รับผลกระทบ ซึ่งมีปลัดทุกกระทรวงร่วมด้วย

นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานคณะกรรมการ เปิดเผยว่า ที่ประชุมเห็นชอบให้จ่ายเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบรอบสุดท้าย ไม่เกิน 9 ล้านคน โดยจะเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้เงินกู้ ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี เมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ ก็จะสามารถจ่ายเงินได้ในเดือนมิถุนายนนี้

ส่วนเด็ก ผู้พิก าร และผู้สูงอายุ ซึ่งอยู่ในกลุ่มเปราะบาง 13 ล้านคน หักกลุ่มที่ซ้ำซ้อนออกแล้วจะเหลือ 6.9ถึง7 ล้านคน ได้รับเงิน 1000 บาท นาน 3 เดือน และกลุ่มสุดท้าย คือ กลุ่มที่ไม่ได้รับการดูแลจากประกันสังคม เพราะจ่ายเงินสมทบประกันสังคม ไม่ครบ 6 เดือน จำนวน 66000 คน กลุ่มนี้จะได้รับเงิน 5000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน ส่วนเรื่องการร้องทุกข์สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับเงินนั้น

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง บอกว่า มีผู้ร้องทุกข์เข้าระบบแล้ว 100000 คน ในจำนวนนี้เป็นผู้ที่ได้รับสิทธิแล้ว 34805 คน เกษตรกร 12496 คน ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 1483 คน เหลือกลุ่มที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน หรือตกหล่น 6472 คน ซึ่งกลุ่มนี้จะได้รับเงินเยียวยาในรอบสุดท้าย

ขอบคุณ กระทรวงการคลัง

เรียบเรียง มุมข่าว

No Comments | Jun 7, 2020