ตรวจสอบสิทธิ์ เกษตรกร ยื่นอุทธรณ์วันสุดท้าย

ตรวจสอบสิทธิ์ เกษตรกร ยื่นอุทธรณ์วันสุดท้าย

จากกรณี โครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจาก CO VID รายละ 5,000 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือน พ.ค.-ก.ค. 63 รวมวงเงินของโครงการ 150,000 ล้านบาท โดยเริ่มทยอยโอนเงินผ่าน ธ.ก.ส.ทุกสาขากว่า 1,200 สาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค. 63 ที่ผ่านมา สำหรับ เกษตร ที่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรและได้ตรวจสอบสิทธิ์ที่เว็บไซต์ www.moac.go.th แล้วไม่ได้รับสิทธิ์ หรือยังไม่ได้รับเงินเยียวยาเกษตรกร สามารถยื่นอุทธรณ์ได้วันนี้ 5 มิถุนายน 2563 เป็นวันสุดท้าย

www.moac.go.th

โดยเดินทางไปลงทะเบียน อุทธรณ์เงินช่วยเหลือเกษตร ได้ที่สถานที่ 8 แห่ง ในเวลาราชการ ดังนี้

1. กรมส่งเสริมการเกษตร ที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุกแห่ง

2. กรมประมง ที่สำนักงานประมงจังหวัด และสำนักงานประมงอำเภอทุกแห่ง

3. กรมปศุสัตว์ ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกแห่ง

4. กรมหม่อนไหม ที่กรมหม่อนไหม และศูนย์หม่อนไหม 21 แห่ง

5. การย างแห่งประเทศไทย ที่สำนักงานการย างแห่งประเทศไทยประจำจังหวัด และสาขาทุกแห่ง

6. ย าสูบแห่งประเทศไทย ในส่วนภูมิภาคทุกแห่ง

7. สำนักงานอ้อยและน้ำตาลทราย ในส่วนภูมิภาคทุกแห่ง

8. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ทุกจังหวัด

เกษตรกร

เอกสารประกอบการยื่นอุทธรณ์

1. บัตรประชาชน / หลักฐานการมอบอำนาจ

2. แบบรับเรื่องอุทธรณ์

อย่างไรก็ตาม เมื่อเกษตรกรได้ทำเรื่องยื่นอุทธรณ์แล้ว สามารถตรวจสอบสถานะอุทธรณ์เงินช่วยเหลือเกษตรกรได้ที่เว็บไซต์ www.moac.go.th โดยเลือกเมนู ตรวจสอบสถานะอุทธรณ์ เงินช่วยเหลือเกษตรกร สีส้ม ภายใน 8 วัน นับจากการยื่นเรื่อง

สำหรับใครที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์เงินช่วยเหลือเกษตรกร สามารถยื่นอุทธรณ์ได้วันนี้ 5 มิถุนายน 63 เป็นวันสุดท้าย

เรียบเรียง siamstreet

No Comments | Jun 5, 2020